СТАТУТ НА ЈП ЛАЈКА
ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈП ЛАЈКА
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ХУМАН ТРЕТМАН И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИ СКИТНИЦИ НА ЈП ЛАЈКА ЗА 2021 ГОДИНА
ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ НА ЈП ЛАЈКА
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЛАЈКА за 2019 година
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЛАЈКА за 2020 година
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ И ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕЗИЗОР ЗА 2020 година
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021 - 31.03.2021 година
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈП ЛАЈКА ЗА 2021 година
КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЛАЈКА 2020 година
ЗАКОН ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2020 година
МАПА НА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА НА ЈП ЛАЈКА
ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ЈП ЛАЈКА
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ЈП ЛАЈКА
ПИСМЕНА СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА
ЛИСТА НА ДОНАЦИИ ЗА ЛАЈКА 2021 година
ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН И НАДЗОРЕН ОДБОР
ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНА
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2022 ГОДИНА
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 01-30.06.2021
ПРОГРАМА ЗА ХУМАН ТРЕТМАН И БЛАГОСОСТОЈБА НА БЕЗДОМНИ КУЧИЊА НА ЈП ЛАЈКА ЗА 2022 ГОДИНА
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА СО 31.12.2022 ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2022 ГОДИНА