СТАТУТ НА ЈП ЛАЈКА
ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈП ЛАЈКА
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ХУМАН ТРЕТМАН И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИ СКИТНИЦИ НА ЈП ЛАЈКА ЗА 2021 ГОДИНА
ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ НА ЈП ЛАЈКА
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЛАЈКА за 2019 година
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЛАЈКА за 2020 година
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ И ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕЗИЗОР ЗА 2020 година
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021 - 31.03.2021 година
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈП ЛАЈКА ЗА 2021 година
КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЛАЈКА 2020 година
ЗАКОН ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2020 година
МАПА НА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА НА ЈП ЛАЈКА
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 01.01-30.06.2021
ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ЈП ЛАЈКА
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ЈП ЛАЈКА
ПИСМЕНА СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА
----------------------------------------- 2022 ГОДИНА -----------------------------------------------------
ЛИСТА НА ДОНАЦИИ ЗА ЛАЈКА 2021 година
ЕТИЧКИ КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ
ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН И НАДЗОРЕН ОДБОР
ПРОГРАМА ЗА ХУМАН ТРЕТМАН И БЛАГОСОСТОЈБА НА БЕЗДОМНИ КУЧИЊА НА ЈП ЛАЈКА ЗА 2022 ГОДИНА
ОДЛУКА ОД СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА ПРОГРАМАТА НА ЈП ЛАЈКА ЗА 2022 година
ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНА
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2022 ГОДИНА
ОДЛУКА ОД СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2022 ГОДИНА
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА СО 31.12.2021 ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2022 ГОДИНА
СТАТУАРНА ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУТОТ НА ЈП ЛАЈКА 2022 ГОДИНА
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021 ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЛАЈКА
ОДЛУКА ОД УО ЗА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021 година
ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 01.01 - 31.03.2022 година
ОДЛУКА ОД УО ЗА ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 01.01 - 31.03.2022 ГОДИНА
ОДЛУКА ОД СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 01.01 - 31.03.2022 година
ШЕСТМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 01.01 - 30.06.2022година
ДЕВЕТМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2022 ГОДИНА
ОДЛУКА ОД УО ЗА ШЕСТМЕСЕЧНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 01.01 - 30.06.2022 година
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021 ГОДИНА - ИЗВЕШТАЈ ОД РЕВИЗОР
ОДЛУКА ОД УО ЗА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ОД РЕВИЗОР 2021год
ОДЛУКА ОД СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КАСНУВАЊЕ ОД БЕЗДОМНО КУЧЕ 2022 година
ОДЛУКА ОД СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА НА ЈП ЛАЈКА ЗА 2021 година
ОДЛУКА ОД УО ЗА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2021 година
ГОДИШЕН ЕЛЕКТРОНСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2023 ГОДИНА