Храна за кучиња

За време на сместувањето на кучињата ќе им се обезбеди квалитетна исхрана соодветна на нивните потреби.  Се хранат исклучиво со сува храна. Кучињата добиваат еден до два оброци дневно. 

Вдомување

Вдомуваме комплетно здрави единки кои се  стерилизирани/кастрирани, вакцинирани, прочистени од внатрешни и надворешни паразити, чипирани, избањати и со стекнати хигиенски навики. 

Ветеринарна служба

Ветеринарните практики кои се спроведуваат во прифатилиштето се однесуваат на: клинички преглед на кучињата при нивниот прием, лабораториско испитување на крвта, ветеринарно - медицинска терапија, вакцинални протоколи за беснило и други заразни болести, дехелминтизација, стерилизација/кастрација, обележување со ушна маркица и микорочипирање. Воедно се спроведуваат сите законски мерки предвидени со годишната наредба на Агенцијата за храна и ветеринарство за здравствена заштита на животните.

Целосен третман

Целиот хуман третман вклучува: крвна слика, 4Д тест, тест за лишманија по единствена акредитирана метода (кој е задолжителен согласно годишната наредба на Агенцијата за храна и ветеринарство), терапија против внатрешни и надворешни паразити, вакцинација против заразни болести и беснило, кастрација/стерилизација, микрочипирање, обележување со ушна маркица, престој и ресоцијализација.